Kurz s Lamou Henrikem

Drahí priatelia, 

radi by sme vás pozvali na meditačný kurz s Lámom Henrikom.

Láma Henrik patrí k hlavným žiakom tibetského meditačného majstra Gendün Rinpočeho, pod vedením ktorého strávil láma Henrik 16 rokov meditácie na ústraní. V súčasnosti vedie láma Henrik ústrania (retreaty), prekladá z tibetštiny do nemčiny a angličtiny a pokračuje vo svojej praxi na ústraní. Je známy svojím priamym a bezprostredným spôsobom výuky, ktorá prekračuje sektárske obmedzenia a zachytáva esenciu učení tibetského buddhizmu.

Témou kurzu je meditácia a výcvik mysle. Učenie sa zakladá na "Mahamudra - The Ocean of True Meaning" od Karmapu Wangčhug Doržeho a "The Great Path of Awakening" od Džamgön Kongtrula Lodrö Thajä. Odporúčame priniesť si oba texty so sebou. Dostupné sú v angličtine alebo nemčine. (Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye, kniha v nemčine ako "Dergrosse Pfad des Erwachsens" Karmapa Wangchuk Dorje v nemčine ako "Mahamudra - Der Ozean wahren Sinnes")
Učenie bude prebiehať v angličtine, s prekladom do slovenčiny.

Aby sme sa v pokoji ubytovali a usadili vo Svore pred tým, než v sobotu ráno začne učenie, prosíme všetkých účastníkov, aby dorazili a zaregistrovali sa na mieste už v piatok 1.4., najneskôr do 20:00.

Cena kurzu (t.j. ubytovanie, strava, prenájom výukovej miestnosti, texty, atď.) je 45 Eur spolu za všetky dni. Počet účastníkov bude obmedzený na 40 osôb. Z toho dôvodu je koniec registrácie na kurz stanovený na 11.marca 2016 (pozri nižšie). 
Platby za kurz prosím posielajte na účet číslo:
IBAN: SK0611000000002912829304
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko a "Svor".

Je možné prenocovať aj iba jednu noc, cena však zostane nezmenená. Poplatok zahŕňa plnú penziu (v piatok len večeru a v nedeľu raňajky). Strava je vegetariánska. Venovanie pre lámu Henrika nie je v cene zahrnuté. Zbierať sa bude v priebehu kurzu, jeho výška je dobrovoľná.

Kurz prebieha v detskom tábore. Ubytovanie je zabezpečené v oddelených chatkách. Chceli by sme vás láskavo požiadať, aby ste za organizátormi chodili len so zásadnými vecami, ktoré si nedokážete vybaviť so zamestnancami tábora. Ďakujeme.

Prosíme, registrujte sa a kurzovné plaťte dopredu. Počet účastníkov je obmedzený. Musíme zložiť zálohu a pre určenie jej presnej výšky, ako aj na prípravu miesta je nutné včas vedieť čo najpresnejší počet účastníkov. Preto sme ako deadline pre registráciu určili 11. marec 2016. Prosím registrujte sa do tohoto termínu. 

Registračný formulár nájdete na nasledujúcej adrese:

http://goo.gl/forms/3FGeuWniow

Program kurzu:

Piatok, 1. apríl 2016
príchod a registrácia
18:00večera
20:00 koniec registrácie na mieste

Sobota, 2.apríl 2016
8:00 raňajky
9:30 - 11:30 učenie a meditácia s lámom Henrikom
12:15 obed
18:00 večera

Nedeľa, 3.apríl 2016
8:00 raňajky
9:30 - 11:30 učenie a meditácia s lámom Henrikom
odchod

Zmena programu vyhradená.

Meditačné sedenia mimo učení lámu Henrika nie sú súčasťou programu. Je na každom účastníkovi, ako často a ako dlho chce, alebo nechce meditovať. K dispozícii bude meditačná miestnosť, kde je možné praktikovať po celú dobu kurzu, a to v tichosti.

Kurz končí v nedeľu 3.apríla po poslednom učení.

V prípade, že bude kurz zrušený, poplatok prepadne vlastníkovi ubytovacieho zariadenia. Nebudeme vám môcť zálohu vrátiť.

Ďalšie informácie na:
http://www.karma-kagyu.cz/kurz-s-lamou-henrikem/

----------------------------------------------------------------------------------------------
Course with Lama Henrik, 1st - 3rd April 2016 in Svor, Czech republic

Dear friends,

we would like to invite you to the meditation course with Lama Henrik.

Lama Henrik is one of the heart students of the Tibetan meditation master Gendün Rinpoche, under whose guidance Lama Henrik spent 16 years of meditation in retreat. At present Lama Henrik guides retreats, translates Tibetan texts and himself continues his practice in retreat. He is known for his direct and immediate style of teaching which goes beyond sectarian limitations and captures the essence of the teachings of the Tibetan Buddhism.

The topic of this course is meditation and mind training. The teachings will be based on "Mahamudra - The Ocean of True Meaning" by Karmapa Wangchuk Dorje and "The Great Path of Awakening" by Jamgon Kontrul. It is recommended to bring these two texts with you. Both texts are also available in German.

(Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye, "Der grosse Pfad des Erwachsens". Karmapa Wangchuk Dorje, "Mahamudra - Der Ozean wahren Sinnes") 
The teachings will be given in English and translated into Slovak.

In order to settle down in Svor before the teachings starts on Saturday morning all participants are asked to arrive and register in Svor on Friday, the 1st until latest 20h (8 p.m.).

Course price (accommodation, meals, rental of the lecture room, texts, prayers etc.) is 45 EUR for all days combined. The number of participants is limit to 40 for this reason the deadline for the registration is 11th March 2016 (see below). 
Please send your payments to the account:
IBAN: SK0611000000002912829304
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Please include a message for the recipient stating your name and surname and "Svor".

In case people do not stay both nights in the camp, they still have to pay the whole course price. The fee includes full board (on Friday only dinner and on Sunday only breakfast). It is a vegetarian meal. The offering to Lama Henrik is not included in the price. It will be collected during the course, the amount is voluntary.

The course will take place in a children's camp. Accommodation will be secured in separate bungalows.

Please register and pay in advance. The number of participants is limited and we need to pay the prepayment, for that to happen and in order to prepare the place we must know the exact number of participants as soon as possible. The deadline for the registration: 11th March 2016 Please, register until then. 

For registration form, visit 

http://goo.gl/forms/3FGeuWniow

Program of the course:

Friday, 1st of April 2016
arrival and registration
18:00 dinner
20:00 deadline for in person registration 

Saturday, 2nd of April 2016
8:00 breakfast
9:30 - 11:30 teaching and meditation with Lama Henrik
12:15 lunch
18:00 dinner

Sunday, 3rd March 2016
8:00 breakfast
9:30 - 11:30 teaching and meditation with Lama Henrik
departure


The schedule is subject to change.

There is no structured meditation session program, it is up to each one how often and how long he wants to practice. There is a reserved meditation room, where people are supposed to practice in silence.

The course ends on Sunday the 3rd after the last teaching.

In case the course is cancelled the fee forfeits to the camp owner. We are not able to return your money.

Further information at: 
http://www.karma-kagyu.cz/kurz-s-lamou-henrikem/