Linie Karma Kagjü

 

Marpa Locáwa
 
Linie Karma Kagjü je jednou z linií školy tibetského buddhismu Kagjü. Školu Kagjü založil Marpa Locáwa (1012-1097), překladatel z jižního Tibetu. Marpa studoval v mládí indické jazyky pod vedením tibetského mistra Drogmi Locáwu - Locáwa je tibetský titul označující překladatele Dharmy, Buddhova učení. Pak odešel do Nepálu a Indie, kde studoval s žáky Náropu, s mahasiddhou Maitripou a dalšími buddhistickými mistry. Od nich dostal nauky vadžrajánového buddhismu, především rozsáhlá vysvětlení jednotlivých tanter (vadžrajánových textů) a jejich esenciální instrukce - upadéši. Marpa pak tyto nauky přenesl do Tibetu a přeložil je do tibetštiny. Z jeho žáků se zformovala škola Kagjü, neboli škola ústní linie, což značí, že nejdůležitější nauky se odevzdávaly formou ústních instrukcí z mistra na žáka. Jiný výklad jména Kagjü  - bílá linie (upřednostňovaný především stoupenci linie Drugpa Kagjü) se vztahuje k bílému rouchu jogínů, kteří tuto tradici následovali.  Marpa měl dva přední žáky Ngog Čhöku Dordžeho, který založil linii Ngogpa Kagjü proslavenou detailním výkladem tanter a Milaräpu, který byl hlavním držitelem esenciálních instrukcí mahámudry a šesti dharem Náropy. 
 
Milaräpa a jeho žáci
 
Milaräpa proslul svou intenzivní meditační praxí v horských jeskyních, díky které dosáhl buddhovství a svými písněmi, které vyjadřovaly jeho poznání. Svým příkladem se stal inspirací pro mnohé praktikující a jeho životopis se v klášterních školách používá jako pomůcka pro výuku čtení  a jako první kniha, kterou žáci čtou, představuje žákům příklad správného praktikování Buddhova učení. Milaräpa založil také řád räpů, jogínů oděných v bílém bavlněném rouchu, kteří se specializovali na praxi meditace v horském ústraní. Držiteli Milaräpovy linie se pak stali především Räčhungpa Dordže Tragpa a Ngändzong Räpa Čangčhub Gjalpo, od nich pak pocházejí linie Räčhung Kagjü a Ngändzong Kagjü, které udržovaly Milaräpův styl praxe a tradici nošení bílého roucha. Všechny tyto linie - Ngogpa, Ngändzong a Räčhung Kagjü však postupně prakticky zanikly (a byly absorbovány do pozdějších linií Tagpo Kagjü), jen Räčhung Kagjü si udržela jeden klášter v Tibetu a jeden v Nepálu.
 
 
Gampopa
 
Naproti tomu Milaräpův žák mnich Gampopa, známý též jako Tagpo Hladže, založil velmi úspěšnou tradici Tagpo Kagjü, která se rozšířila po celé oblasti tibetského kulturního vlivu a stala se zdrojem mnoha pozdějších linií Kagjü. Gampopa byl ve svém mládí lékařem a následovníkem staré školy tibetského buddhismu Ňingma, později se vlivem tragické smrti svých dětí a manželky stal mnichem v linii Kadam a proslul jako velký učenec. V průběhu svého pobytu v klášteře se dověděl o Milaräpovi, vyhledal ho a stal se jeho žákem. Učení vadžrajány, která obdržel od Milaräpy a taky Räčhungpy pak zkombinoval jak se sútrickým učením školy Kadam zaměřeným na výcvik mysli (lodžong) a postupnou stezku (lamrim), tak s tajnou naukou o přirozenosti mysli (semde) školy Ňingma a vytvořil tak unikátní přístup vhodný pro různé kapacity studentů. Z žáků Gampopy pak vzešly dnes existující linie  školy Kagjü - Karma (nebo taky Kamcchang) a Barom Kagjü založené 1. Karmapou Tüsum Khjenpou a Barom Tarma Wangčhugem a linie Calpa založená Šang Rinpočhem žákem Gampopova synovce Tagpo Gomcchula. Z učení Gampopova žáka Dordže Gjalpa povstaly dodnes existující linie Drugpa, Drigung, Taglung a Marcchang Kagjü a již zaniklé Trophu, Šugseb, Jazang a Jelpa Kagjü.
 
 
1.Karmapa Tüsum Khjenpa
 
Jedním z nejvýznamnějších studentů Gampopy byl 1. Karmapa Tüsum Khjenpa. Jeho příchod na svět byl předpovězen jak v textech Dharmy, tak v proroctvích mistrů jako byl Guru Padmasambhava, který v 8. století přinesl Dharmu do Tibetu. Karmapa je titul označující probuzenou bytost - bódhisattvu, jenž vykonává soucitnou aktivitu všech Buddhů. Před mnoha eony byl Karmapa princ jménem Dharmamati, vyslechl Dharmu buddhy, jenž učil v té době a poté se odebral do horského ústraní a setrval v sámádhi po mnoho tisíc let. Dákiní, probuzené ženské bytosti, mu na znak úcty darovaly černou vadžra korunu upletenou z jejích vlasů. Tato koruna je proto symbolem Karmapy a je přítomná nad hlavou každého zrození Karmapy jako energetické pole viditelné duchovně pokročilým bytostem, bódhisattvům a buddhům. V Tibetu je Karmapa známý jako první vědomě znovuzrozující se lama a jako ztělesnění Avalokitéšvary - buddhu soucítění. 1. Karmapa se narodil v rodině praktikujících linie Ňingma. Již od dětství projevoval velké nadání a duchovnost a poté, co obdržel nauky od svého otce rychle manifestoval znaky praxe v podobě vizí meditačních božstev vadžrajány a konáním různých zázraků. Ve dvaceti letech po studiích se svým otcem a mnoha jinými mistry ve svém rodném kraji, se stal mnichem a odešel studovat Dharmu, podobně jako mnoho jiných budoucích žáků Gampopy na slavnou klášterní kolej školy Kadam - Sangphu Neuthog. Po deseti letech studia vyhledal Gampopu v jeho klášteře Taghla Gampo a stal se jeho žákem. Obdržel od něj především zmocnění Hevadžra tantry a instrukce mahámudry. Poté ho Gampopa poslal meditovat do hor. Karmapa se brzo vrátil se zprávou o pokroku ve své praxi, Gampopa mu s radostí odevzdal další nauky - o 6 dharmách Náropy a poslal jej meditovat do ústraní a poté po další nauky o 6 dharmách Náropy za Räčhungpou. Díky tomu se Tüsum Khjenpa stal proslulým mistrem meditace tummo. Zatímco meditoval Karmapa v horách, Gampopa vstoupil do parinirvány a zanechal své tělo. Karmapa se tedy vrátil do Taghla Gampo uctit si ostatky svého mistra a při té příležitosti měl vizi Gampopu, kdy mu Gampopa odevzdal své poslední instrukce a nabádal ho jít meditovat na mahámudru do Kampo Kangra. Tam ve věku 55 let dosáhl Karmapa v praxi jogy snu konečné realizace a poté započal rozsáhlou aktivitu jako učitel. V té době začal být díky své mimořádné jasnozřivosti znám jako Tüsum Khjenpa - znalec 3 časů. Založil klášter Kampo Nenang a později své sídlo v Khamu - Karma Gön, na sklonku života ještě založil v centrálním Tibetu klášter Tölung Cchurphu, hlavní sídlo všech příštích zrození Karmapy v Tibetu. Před smrtí ve svých 84 letech, předpověděl aktivity a příchod příštích Karmapů a zanechal dopis s instrukcemi k nalezení svého příštího zrození u svého hlavního žáka Drogön Räčhena. Tak založil instituci vyhledávání znovuzrozených lamů. Mezi jeho další žáky patřili velký meditující Namkha Ö, zakladatel kláštera Kathog - jednoho z 6 hlavních klášterů školy Ňingma - Kathog Tampa Dešeg a Könčhog Sengge, významný mistr školy Barom Kagjü. Linie pak pokračovala přes Drogön Räčhena k Pomdragpovi, který nalezl na základě předpovědí 1. Karmapu a své vlastní duchovní vize druhé znovuzrození Karmapu - Karma Pakšiho. V dnešní době pokračuje linie 17. znovuzrozením Karmapy, Karmapou Thrinlä Thajä Dordžem, kterého intronizoval Šamar Rinpočhe a Situ Rinpočhe pak intronizoval jako 17. Karmapu Orgjän Thrinlä Dordžeho.
 
Linie Karma Kagjü se specializuje na praxi mahámudry, ostatní významné praxe jsou různé praxe gurujogy a gurusadhany, meditace na jidam Vadžrajoginí, rituály ochránce Dharmy Pernagčäna (Mahákála s Černým pláštěm), praxe 6 dharem Náropy a praxe Čö.
 
Mezi významné současné držitele linie patří Šamar Rinpočhe, Situ Rinpočhe, Gjalcchab Rinpočhe Karma Čhagme Rinpočhe, Surmang Karwang Rinpočhe, Beru Khjence Rinpočhe a Džamgön Kongtrul Rinpočhe.
 
Linie Karma Kagjü má dvě podlinie - Nändo Kagjü, jejíž hlavou je Karma Čhagme Rinpočhe a která se specializuje na praxi Avalokitéšvary a nauky 1.Karma Čhagme Rinpočheho a Surmang Kagjü, jejíž hlavou je Surmang Karwang Rinpočhe a specializuje se na praxi jidamu Čakrasamvaru, Čö a speciálni instrukce z linie Räčhungpy.
 
 
Autor: Künzang